Maja Marić
 
Dr. Marija Maric, archaeologist
The expert of the Roman provincial economy; an advisor for protection, preservation and presentation of cultural heritage and project manager of numerous heritage protection projects at the Institute for the Protection of Cultural Monuments Kraljevo; an associate lecturer at the department of archeology at the Petnica Research Center; certified aerial archaeologist and author of numerous scientific and professional papers in the field of late antique economy and heritage protection .
 
dr Marija Marić, arheolog
Ekspert u oblati rimske provincijalne ekonomije; savetnik za zaštitu, čuvanje i prezentaciju kulturnog nasleđa i rukovodilac mnogobrojnih projekata zaštite nasledja pri Zavodu za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, saradnik-predavač na seminaru za arheologiju Istraživačke stanice petnica, sertifikovani aerofotograf i autor mnogobrojnih naučnih i stručnih radova iy oblasti kasnoantičke ekonomije i zaštite nasleđa.