Boban Đurović

Први пут у политичкој историји Врњачке Бање, од увођења вишепартијског система, један човек, узастопно два пута, добио поверење чак 70% грађана, у креирању развојног пута Врњачке Бање. Рођени врњчанин, након завршене средње Шумарске школе у Краљеву, уписао је Шумарски факултет у Београду. Истакао се добрим резултатима на факултету, а након завршених студија, прва радна искуства стицао је у различитим организацијама у главном граду. Након деценије живота у Београду, одлучио је да својим звањем инжењера шумарства, допринесе раду јавног предузећа за газдовањем заштитним шумама „Борјак“ у Врњачкој Бањи. Са позиције комерцијалног директора у предузећу „Борјак“ укључио се у политички живот Врњачке Бање, првобитно као одборник, а потом и као председник месне заједнице Грачац. Члан је Надзорног одбора НАЛЕД-а и Председништва Сталне конференције градова и општина. Члан је радних тела Министарства туризма и Министарства државне управе и лолане самоуправе, учествовао је у доношењу многобројних иницијатива закона и подзаконских аката на републичком нивоу. Добитник је многобројних награда и признања, која су велика потврда о његовом досадашњем раду али и обавеза да се граница увек помери за корак напред. Председник је општинског одбора Српске напредне странке Врњачка Бања.

For the first time in the political history of Vrnjacka Banja, since the introduction of the multiparty system, one man, twice in succession, has gained the confidence of as many as 70% of citizens in creating the Vrnjacka Banja development path. After his graduation from the Secondary School of Forestry in Kraljevo, he was enrolled in the Faculty of Forestry in Belgrade. He distinguished himself with good results in college, and after completing his studies, he gained his first working experience in various organizations in the capital.

After a decade of living in Belgrade, he decided to contribute to the work of the public forest management company Borjak in Vrnjacka Banja with his title of forestry engineer. From the position of commercial director at Borjak, he became involved in the political life of Vrnjacka Banja, initially as a councilor and then as president of the Gracac local community. He is a member of the Supervisory Board of NALED and the Chair of the Standing Conference of Cities and Municipalities. He is a member of the working departmens of the Ministry of Tourism and the Ministry of State Administration and Lolan Self-Government, and participated in the adoption of numerous initiatives of laws and by-laws at the republican level.
He has received a lot of awards and recognitions, which are a great confirmation of his work so far but also an obligation to always push the border forward. He is the chairman of the municipal committee of the Serbian Progressive Party Vrnjacka Banja.