Centar za promociju wellnessa i spa I Klub privrednih novinara u saradnji sa Privrednom komorom Beograda organizovao je 05. decembra 2008.g. Okrugli sto na temu "Wellness u Srbiji - kako podići nivo turističkih usluga". Uvodničar na okruglom stolu bio je prof.dr Jovan Popesku. U radu okruglog stola pored predstavnika organizatora učestvovali su i prdstavnici Privredne Komore Beograda-a, prof.dr Ognjen Bakić, prof dr Radmila Živković, prof dr Milica Lazović, prof.dr Gorana Isailović, g-din Tomas Pavlović direktor hotela Holiday Inn, nutricionista Jasmina Stojanović, direktor marketinga Fabrike "Zdravo" Toma Jovanović, Borko Guskić menadžer Vile PINA –Zlatibor, Boško Lukić vlasnik preduzeća Michel d.o.o., Sanja Bogatić direktor marketinga preduzeća Agropapuk d.o.o. kao Zoran Smajlić iz MERR-a.

Wellness je megatrend i planetarni fenomen.Wellness turizam, kao podsektor zdravstvenog turizma, beleži najdinamičniji rast u evropskoj turističkoj industriji. Ciljna grupa wellness turizma su zdravi ljudi, čiji glavni cilj je očuvanje i unapređenje zdravlja uz relaksaciju. Ključni segment wellness turizma su spa usluge u hotelima i banjama, koje imaju za cilj da njihovu ponudu učine jedinstvenom na turističkom tržištu i da na taj način privuku potencijalne klijente na određenu destinaciju.

Wellnes turizam je rastući trend i u Srbiji. Međutim, činjenica je da je turistička privreda Srbije bila spora u prepoznavanju najnovijih turističkih trendova i prilagođavanju njima. Globalni trend ka wellness turizmu prepoznat je tek u poslednje tri godine, kada kreće uvođenje wellness usluga u tradicionalnu turističku ponudu. Naše iskustvo i saznanja, međutim pokazuju, da iako je uvođenje wellness usluga u turističku ponudu postao imperativ, da je i dalje često prisutno nerazumevanje ili različito tumačenje pojma wellness i wellness koncepata, da je uvođenje wellness usluga neretko proizvoljno i bez angazovanja konsultanata, da je visok nivo wellness usluga, pre izuzetak, a ne pravilo, da osoblje nije adekvatno edukovano.

Najdinamičniji sektor domaćeg wellness turizma je banjski turizam, koji je prvi uvideo značaj uvođenja, pre svega, spa usluga kao važnog marketinškog faktora, zahvaljujući edukaciji rukovodećeg kadra. Rekonstrukcija postojećih kapaciteta omogućila je uvođenje novih wellness i spa sadržaja i usluga. Tako je započet i proces neophodnog odvajanja kapaciteta za lečenje i onih namenjenih pružanju wellness i spa usluga. Novi wellness kapciteti i koncepti u banjama baziraju se na bogatoj tradiciji lečenja lekovitim vodama. Rezultati novih trendova u domaćem turizmu bili su brzo vidljivi. Merkur iz Vrnjačke banje je, zahvaljujući otvaranju prvog wellness centra u banjama u Srbiji, u relativno kratkom roku uspeo da značajno poveća broj gostiju, a posebno treba istaći rastući broj stranih gostiju. Druge banje su sledile primer shvatajući značaj novih usluga za podizanje konkurentnosti poslovanja. Međutim, rekonstrukcije banja su bile ograničene nedovoljnim investicijama i nisu mogle dati očekivane rezultate. Nove investicije u izgradnju wellness centra u Ribarskoj banji i banji Junaković trebalo bi da postave standarde, kako za opremanje wellness i spa kapaciteta, tako i za nivo wellness i spa usluga.

Hoteli u Srbiji su se priključili novom trendu, prvo rekonstrukcijom postojećih kapaciteta i uvođenjem samo nekih od wellness i spa sadražaja, a potom su usledile obimne rekonstrukcije privatizovanih hotela sa naglaskom na velike wellness i spa centre.

Evidentno je da su banje podigle novo ponude kroz wellnes i spa sadržaje i da je to rezultiralo povećanjem broja gostiju. One banje koje su sledile uspešnu praksu i koncepte mađarskih i slovenačkih banja postigle su i najbolje rezultate, privlačeći i veliki broj stranih gostiju. Međutim, evidentna je i šarolikost i pojednostavljivanje u shvatanju sadržaja wellness, koji se često svodi na uvođenje samo neke od spa usluga i fitnes centar, bez pokušaja da se osmisli jedinstven i prepoznatljiv wellness koncept. Kao uspešan primer treba istaći program zdravsvenog centra Čigota, koja je prepoznaljiv po wellness program smanjenja težine.

Promovisanjem najboljih u wellness turizmu u Srbiji želimo da skrenemo pažnju na neophodnost pravilnog razumevanja wellness koncepata, njihovog usvajanja i primene. Obzirom da je wellness turizam relativno nov i u Evropi, želimo da se pozabavimo i definisanjem koncepta wellness turizma, odnosom zdravstvenog i wellness turizma, definisanjem wellness proizvoda i tzv. wellnes infrastrukture i softver elemenata. Bitno je i ukazati i na značaj uvođenja standarda kvaliteta u cilju podizanja nivoa usluga, kao i na neophodnost kontinuirane kvalitetne edukacije osoblja. Želimo i da podstaknemo razmenu iskustava i saznanja o uspešnosti primene različitih welness i spa koncepata, opreme i proizvoda u Srbiji. Bitna su i saznanja o segmentu tražnje na osnovu anketa sprovedenih u banjama i hotelima - starosna struktura gostiju, koje wellness usluge su tražene, kojim uslugama su gosti zadovoljni, kojim ne i šta gosti predlažu.

Dobitnike priznanja "Wellness Award" i "Turistička plava zvezda" pogledajte OVDE.

Glavne teme okruglog stola:

  • Strategija razvoja turizma Srbije i smernice za razvoj wellness turizma – kvalitet usluga i potreba usvajanja standarda kvaliteta, zdravstveni turizam i wellness turizam, destinacije u Srbiji za razvoj wellnes turizma...
  • Trendovi u wellness turizmu u Evropi/ iskustva Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Mađarske
  • Wellness usluge – marketinški faktor i faktor konkurentnosti
  • Minimalni i poželjni wellness standardi kvaliteta
  • Dometi wellness turizma u Srbiji / iskustva i preporuke najboljih u wellness turizmu Srbije
  • Obrazovanje za wellness i spa industriju
  • Preporuke za budućnost
CEI Prolom voda VOX TRADE d.o.o. Министарство трговине, туризма и телекомуникација